درباره

ارتباط با ما

آدرس:

 تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژیتلفن:

 73932652 (21 98+)​

73931 (21 98+)

 9 - 77312780 (21 98+)

نمابر: 

77311446 (21 98+)​

صندوق پستی: 

  1719 - 16765
 

کدپستی: 

16589-53571