آزمایشگاه‌های تحقیقاتی

آزمایشگاه شبیه‌سازی عددی
آزمایشگاه انتقال حرارت و جریان‌های چندفازی
آزمایشگاه تخصصی پیگرانی
آزمایشگاه تضمین جریان
آزمایشگاه ارزیابی عیوب و روش‌های تعمیرات
آزمایشگاه شیرآلات
آزمایشگاه توسعه نرم‌افزاری