ارتباط با آموزش

مقطع کارشناسی:

 سرکار خانم لیلا سبزه پرور 

شماره تماس: 73932654(21 98+)
پست الکترونیکی: leila_sabzehparvar@yahoo.com

سرکار خانم الهام مریدی 

شماره تماس: 73932738(21 98+)
 
​مقطع کارشناسی ارشد:

سرکار خانم مرجان هرسینی

شماره تماس: 73932655(21 98+)
پست الکترونیکی: marjanharsini@yahoo.com  
​معاون آموزشی:
 

جناب آقای دکتر محمود سمیع زاده

شماره تماس: 73932726(21 98+)
پست الکترونیکی: m_sameezadeh@sbu.ac.ir